iamrezaahmadvand1

شبیه‌سازی مدار ماهواره

 

Satellite Orbit Simulation

 

در این پروژه مدار ماهواره اطراف سیاره زمین با استفاده از تئوری دو جسم شبیه سازی شده است

جهت دریافت فایل‌های شبیه سازی درخواست داده شود

کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از پسخور کواترنیون و عملگر CMG

 

Satellite Attitude Control with Quatrnion Feedback using CMG Actuator

 

در این پروژه عملکرد خوب CMG در کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از پسخور کواترنیون نشان داده شده است

جهت دریافت فایل‌های شبیه سازی درخواست داده شود

کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از پسخور کواترنیون اصلاح شده

 

Satellite Attitude Control with Modified Quaternion Feedback

 

در این پروژه کنترل وضعیت با استفاده از روشهای متداول انجام و با پسخور کواترنیون اصلاح شده مقایسه شده است

جهت دریافت فایل‌های شبیه سازی درخواست داده شود

شبیه‌سازی رد زمینی ایستگاه فضایی ISS

 

International Space Station (ISS) Ground Track Simulation

 

در این پروژه  رد زمینی ایستگاه فضایی در مدارش به دور زمین در متلب شبیه سازی شده است.

جهت دریافت فایل‌های شبیه‌سازی درخواست داده شود.