iamrezaahmadvand1

طراحی کنترل کننده خطی مبتنی بر رویتگر کاهش مرتبه یافته با پسخورحالت

 

Reduced Order Luenberger Observer-Based Linear Controller Design

using State Feedback

 

در این پروژه یک کنترل کننده خطی مبتنی بر رویتگر لیونبرگر کاهش مرتبه یافته با استفاده از پسخور حالت طراحی شده و در نهایت متغییرهای حالت سیستم کنترل شده با خروجی‌های رویتگر مقایسه شده است

جهت دریافت فایل‌های شبیه سازی درخواست داده شود

طراحی کنترل کننده خطی مبتنی بر رویتگر مرتبه کامل با پسخور حالت

 

Full Order Luenberger Observer-Based Linear Controller Design

using State Feedback

 

در این پروژه یک کنترل کننده خطی مبتنی بر رویتگر لیونبرگر مرتبه کامل با استفاده از پسخورحالت طراحی شده و در نهایت متغییرهای حالت سیستم کنترل شده با خروجی‌های رویتگر مقایسه شده است

 

جهت دریافت فایل‌های شبیه سازی درخواست داده شود